W TYM MIEJSCU UZYSKASZ POMOC, DANE KONTAKTOWE I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DREAMWORK

Serwis Dreamwork
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: Dreamwork.pl

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Dreamwork zwany dalej: „Usługodawcą”.

1. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie Dreamwork.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online oraz poprzez przekazanie ich w dokumentach niezbędnych do rozpoczęcia procesu rekrutacji za pośrednictwem serwisu. Dane pobierane są również automatycznie przez system informatyczny zarządzany przez Usługodawcę, w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym - są one wykorzystywane w celach statystycznych w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie osoby, której dotyczą.

Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usług oferowanych na stronie internetowej serwisu Dreamwork.pl tj. umieszczania ogłoszeń lub dodawania CV i profili.

2. Zakres zbieranych danych osobowych.

Dane zarejestrowanych użytkowników.
Podczas rejestracji profilu w serwisie Dreamwork.pl użytkownik zostanie poproszony o podanie: adresu email oraz hasła. Podczas korzystania z serwisu system przetwarza także historię przesłanych aplikacji lub dodanych ofert pracy.

Proces zamieszczania CV
Osoby które zdecydują się zamieścić w serwisie dreamwork.pl swoje cv zostaną poproszone o wskazanie: Imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, roku urodzenia, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, stopnia wykształcenia, doświadczenia zawodowego, informacji określającej stopień znajomości języków obcych. Dane te mogą być wskazane w formularzu dostępnym online lub przesłane w postaci pliku przygotowanego przez użytkownika – cv.

Proces dodawania kandydatury
Osoba zdecydowana dodać kandydaturę powinna podać: informację o swoich wymaganiach/oczekiwaniach względem przyszłej pracy: preferowaną branżę, preferowane stanowisko, preferowane miejsce pracy.

Zamieszczanie oferty pracy
W celu zamieszczenia oferty pracy oferent wskazuje: Nazwę firmy, Adres, Numer nip/regon
Imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, telefon kontaktowy
Na potrzeby wystawienia faktury Usługodawca wykorzystuje: Nazwę firmy, Adres, Numer NIP.

Mailing
Mailing wysyłamy wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą. Przy wysyłce mailingu Usługodawca wykorzystuje imię i nazwisko oraz adres email

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.
Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Usługodawcę automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin , geolokalizacji. typu systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu, zainstalowanych rozszerzeń a także o czasie rozpoczęcia i zakończenia logowania, odwiedzanych stronach ( m.in. odwiedzane oferty pracy ) a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i nie umożliwiają identyfikacji osoby.

Dane pozyskiwane automatycznie przez inne systemy – udostępniane Usługodawcy serwisu:
Usługodawca korzysta z zewnętrznych aplikacji w celach przetwarzania informacji:
- statystycznych: Google Analytics, Gemius, Traffic
- reklamowych: Google AdSense, Google AdOcean
- dodatkowych funkcjonalności: Facebook.com - „ lubię to”

Dane pozyskiwane podczas kontaktu z portalem
Kontaktując się z portalem w celu zgłoszenia problemów bądź reklamacji Usługodawca poprosi o podanie danych w celu potwierdzenia tożsamości. Dane te zostały pozyskane podczas procesu rejestracji.

Cel zbierania danych osobowych.
1. Dane osobowe są zbierane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy zawartej z użytkownikami serwisu i są zależne od rodzaju usługi: zamieszczenia cv, dodania kandydatury lub zamieszczenia oferty pracy.
2. Dane użytkowników, którzy zamieścili ogłoszenie będą przetwarzane także w celu wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie mailingu od Usługodawcy będą przetwarzane w celu jego przekazania.
4. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Usługodawcą będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub rozpatrzenia reklamacji, w zależności od celu samego kontaktu.

3. Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników, którzy zamieścili cv lub dodali kandydaturę mogą zostać udostępnione użytkownikom, którzy zamieszczają ofertę pracy o ile cv lub kandydatura spełniają wymagania postawione przez oferenta w ogłoszeniu rekrutacyjnym lub ogłoszenie spełnia warunki przekazane przez użytkownika podczas zgłaszania kandydatury. Udostępnianie odbywa się za zgodą osób, których dane dotyczą.

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Usługodawcy Dreamwork.pl podejmą działania windykacyjne.

Usługodawca pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej ( pkt 3).

4. Dobrowolność pozyskiwania danych.

Każdy Użytkownika ma prawo wyboru, jakie informacje ( dane ) chce udostępnić i w jakim zakresie chce korzystać z portalu. Użytkownik może korzystać z portalu nie rejestrując się/ nie logując się : otrzymuje wtedy dostęp do wszystkich ofert pracy, na które może aplikować za pomocą funkcji aplikuj ( dodaj plik cv ) – dostępnej dla osób zalogowanych . Opcja ta uniemożliwia jednak wyszukiwanie kandydatury przez Pracodawcę , brak dostępu do historii aplikacji , braku możliwości tworzenia własnego port folio, CV, oraz możliwości definiowania powiadomień o nowych ofertach pracy .

5. Kontakt

Usługodawca będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektroniczne i niekiedy poczty tradycyjnej w sprawach związanych z realizacją zawartej umowy. Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenie zamieszczenia cv, kandydatury lub oferty pracy, inne informacje dotyczące realizacji umowy oraz rachunki lub faktury jeżeli użytkownik zamieścił ofertę pracy. Użytkownikom, który wyrazili zgodę na otrzymywanie mailingu, Usługodawca będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Zmiana, aktualizacja, usunięcie danych osobowych.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić , zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres: pomoc@dreamwork.pl, pocztą tradycyjną ( listem poleconym) na adres siedziby Usługodawcy lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od Usługodawcy mailingu.

7. Pliki cookies

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania nawigacji użytkowników. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów w Serwisie.

Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji tą metodą wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

8. Zabezpieczenie danych.

Usługodawca dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanym danym osobowym. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Usługodawcy zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Usługodawcy mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych. Usługodawca stosuje wszystkie środki techniczne i organizacyjne, które zostały wskazane w punktach 36 – 39 Ustawy z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych.

9. Odpowiedzialność

Usługodawca zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W serwisie Dreamwork.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

10. Zmiany w polityce prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie Dreamwork.pl