W TYM MIEJSCU UZYSKASZ POMOC, DANE KONTAKTOWE I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DREAMWORK

Serwis Dreamwork

Regulamin serwisu Dreamwork.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.00.22.271 oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.02.141.1176 Dreamwork (zwana dalej „Operatorem” tworzy niniejszy Regulamin serwisu Dreamwork.pl (dalej jako „Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady udostępniania osobom trzecim usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie funkcjonowania serwisu pod adresem Dreamwork.pl (dalej jako „Serwis”) oraz sprzedaży usług oferowanych do nabycia w Serwisie.
 3. Usługobiorcom w Serwisie jest każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną korzystającą z Serwisu dla celów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową w zakresie innym niż poszukiwanie zatrudnienia w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnienia (dalej jako „Użytkownik”).

§2 Korzystanie z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Operator udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom następujące usługi:
  • Założenie profilu Użytkownika w Serwisie w ramach którego Użytkownik wypełniając stosowny formularz rejestracyjny udostępnia osobom trzecim poszukującym pracowników lub współpracowników zarejestrowanym w Serwisie (dalej jako „Pracodawca”, przy czym Pracodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest również osoba działająca w imieniu i na rzecz Pracodawcy) udostępnione przez Użytkownika dane, w szczególności dotyczące wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia zawodowego i w tym zakresie hosting przedmiotowych danych
  • Przeglądanie bazy danych ogłoszeń Pracodawców zamieszczonych w Serwisie (dalej jako „Ogłoszenia”)
  • Przesyłanie do Pracodawców za pośrednictwem Serwisu wiadomości dotyczących zainteresowania Użytkownika procesem rekrutacji wskazanym w Ogłoszeniu wraz z przekazaniem danych Użytkownika zarejestrowanych w Serwisie
  • Przesyłanie do Użytkowników w formie wiadomości elektronicznej lub wiadomości SMS informacji dotyczących Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie, w tym udostępnianie w Serwisie spersonalizowanych przez Użytkownika informacji o Ogłoszeniach
  • Odpowiadanie na zapytania o zainteresowanie ofertami pracy Pracodawców w formie składania zlecenia przekazania Pracodawcy przez Użytkownika danych Użytkownika zarejestrowanych w Serwisie
  • Przesyłanie przez Użytkowników do osób trzecich wiadomości poczty elektronicznej z zaproszeniami do rejestracji w Serwisie, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Użytkowników
 2. Operator zastrzega sobie prawo udostępnienia w Serwisie dodatkowych usług płatnych, których zakres w tym odpłatność określona zostanie przez Operatora w stosownym Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Operator wskazuje, iż w zakresie usług dotyczących przesyłania wiadomości Użytkowników do osób trzecich, w tym Pracodawców, Operator nie jest odpowiedzialny za treść ani zakres (adresaci) wysyłanych wiadomości, przy czym w wypadku pozyskania stosownej informacji o nadużywaniu przedmiotowej opcji zastrzega sobie możliwość zablokowania jej dla danego Użytkownika, którego działania skutkowały zwróceniem się do Operatora z prośbą o interwencję przez osoby trzecie.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu w wypadku naruszania Regulaminu lub wykorzystywania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem zasad współżycia społecznego. W przedmiotowym wypadku dane Użytkownika usuwane są z Serwisu w terminie 7 dni od przesłania Użytkownikowi informacji o jego wyrejestrowaniu z Serwisu.
 5. W ramach świadczonych na rzecz Użytkowników usług, których częścią jest świadczenie usług hostingowych, Operator wskazuje na brak odpowiedzialności za treść przechowywanych danych, przy czym w wypadku uzasadnionego podniesienia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących przedmiotowych danych Operator upoważniony jest do zablokowania przedmiotowych danych lub ich usunięcia oraz do zamknięcia konta Użytkownika. Przedmiotowe postanowienie dotyczy w szczególności treści zamieszczonych w Serwisie opisów doświadczenia zawodowego, zdjęć i prezentacji, odnośnie których aktywność Operatora ogranicza się jedynie do ich przechowywania.
 6. Usługi Serwisu nie mogą być wykorzystywane dla celów sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi zwyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Naruszenie przedmiotowej wytycznej według oceny Operatora może skutkować usunięciem konta Użytkownika, usunięciem lub zablokowaniem dostępu dla osób trzecich całości lub części danych Użytkownika.
 7. Operator w ramach Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego, a jego aktywność ograniczona zostaje do przechowywania danych Użytkowników i Pracodawców oraz umożliwienia kontaktu między tym dwoma kategoriami osób korzystających z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i wykonywanie umów na korzystanie z Serwisu

 1. Zawieranie umowy na korzystanie z Serwisu dokonywane jest poprzez rejestrację w Serwisie zgodnie z udostępnionym formularzem rejestracyjnym (w tym podanie wymaganych w formularzu danych, w szczególności adresu poczty elektronicznej) oraz związaną z powyższym akceptacją Regulaminu.
 2. Zawieranie umowy na korzystanie z usług płatnych w ramach Serwisu w wypadku ich udostępnienia wymaga złożenia stosownego zlecenia w ramach Serwisu i uiszczenia wskazanej opłaty.
 3. Użytkownik ma z zastrzeżeniem ust. 4 prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu. Złożenie stosownej rezygnacji (wypowiedzenia umowy korzystania z Serwisu) dokonywane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem opcji udostępnionych w Serwisie i jest skuteczne niezwłocznie po prawidłowym otrzymaniu przez Operatora. W wypadku wątpliwości odnośnie treści otrzymanego wypowiedzenia, Operator zastrzega sobie prawo zgłoszenia do Użytkownika z prośbą o stosowne potwierdzenie jego treści.
 4. W wypadku nabycia usług płatnych w ramach Serwisu wobec rozpoczęcia ich świadczenia w momencie zgodnego z ust. 2 zawarcia umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczonych usług.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników objętych formularzem rejestracyjnym i ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Użytkownika jest Operator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 3. Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych osobowy Użytkownika znajdujących się w bazie Operatora, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. W procesie dokonywania zamówienia dodatkowych płatnych usług lub rejestracji, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Wyrażenie zgody wskazanej w ust. 4 upoważnia Operatora do przekazywania informacji handlowych dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz danych udostępnianych w Serwisie, w tym Ogłoszeń dotyczących tychże danych, na:
  • Adres poczty elektronicznej podanej w toku rejestracji w Serwisie
 6. Przechowywane w Serwisie dane Użytkowników udostępniane są wyłącznie Pracodawcom zarówno w formie wykonywania zleconej Operatorowi przez Użytkownika do realizacji usługi w postaci udostępnienia tychże danych Pracodawcom bądź też w formie kierunkowego przekazania tych danych wskazanemu Pracodawcy (w formie złożenia za pośrednictwem Serwisu aplikacji na Ogłoszenie). Aktualizowana lista Pracodawców posiadających dostęp do danych Użytkowników zamieszczana jest w treści Serwisu.
 7. Operator wskazuje, iż implementowane w Serwisie mechanizmy uniemożliwiają przeglądanie danych Użytkowników pod kątem wyszukiwania konkretnej osoby na podstawie jej imienia i nazwiska.
 8. Uzyskane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Operatora dla celów realizacji usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Operator przetwarza dane Użytkowników, których zakres wynika z treści aktualnych wymogów Serwisu (treści formularza) oraz decyzji Użytkownika o zakresie udostępnianych danych, w tym w szczególności:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania lub adres kontaktowy
  • Adres poczty elektronicznej lub inne dane umożliwiające komunikacje elektroniczną
  • Historia zatrudnienia lub edukacji
  • Zawód
  • Data urodzenia
  • Spersonalizowane dane Użytkownika dotyczące preferencji zawodowych lub zainteresowań określonymi kategoriami Ogłoszeń (dane nie udostępniane w żadnej formie osobom trzecim, wykorzystywane jedynie dla potrzeb Użytkownika i technicznego funkcjonowania Serwisu), pobierane i przechowywane zarówno w formie stosownych zleceń Użytkownika jak i zautomatyzowanych mechanizmów działania Serwisu w interakcji z infrastrukturą sprzętowo-informatyczną Użytkownika.

§5 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Operator informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 2. Reklamacje można zgłaszać mailowo na adres reklamacje@dreamwork.pl lub przy pomocy formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie w zakładce POMOC
 3. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Operator zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.

§6 Zastrzeżenie

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynika z działań lub zaniechań osób trzecich, na których działanie Operator nie posiadał wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej świadczenie usług związanych z działaniem Serwisu zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo czasowego lub całkowitego wstrzymania działalności Serwisu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Stosowna informacja zostanie zamieszczona pod adresem Serwisu wraz z orientacyjnym terminem trwania wstrzymania działalności Serwisu.

§7 Płatności

 1. W wypadku udostępnienia w serwisie usług płatnych, uiszczanie wynagrodzenia dokonywane będzie w formie przelewów elektronicznych lub za pomocą usług GSM Premium SMS (sms o podwyższonej wartości).
 2. W zakresie sposobu realizacji płatności wskazanych w ust. 1 Strony związane są stosownymi postanowieniami umów o świadczenie w/w usług przez dostawców płatności, w szczególności w wypadku gdy taki obowiązek wynika ze sposobu dokonania płatności Użytkownik może zostać zobowiązany do podania dodatkowych danych bądź to Operatorowi, bądź to bezpośrednio podmiotowi przetwarzającemu płatność.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Operatora, do którego uprawnień należy zmiana jego treści na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w formie stosownego oświadczenia Operatora i wchodzą w życie z dniem upływu 3 dni od dnia publikacji ich na stronie Serwisu. Użytkownicy nie wyrażający zgodę na zmianę Regulaminu mają prawo do wypowiedzenia umowy na korzystanie z Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu dla każdego Użytkownika